Ana Sayfa Dünya 23 Mart 2021 6 Görüntüleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Gezi Parkı’nın mülkiyet değişikliğiyle ilgili açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu’nun ilgili unsurları uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na ilişkin taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş hedefi ve vazifesini yerine getirerek, idare ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıflar’ın haklarını korumaktadır” denildi.

“TESCİLİNİN MÜNASEBETLERİNİ AÇIKLAMA ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR”

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Seyahat Parkı’nın devranı ile ilgili yeni açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde bulunan tapunun 751 Ada 1,2,3 ve 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazların ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’ ismine tescilinin münasebetlerini açıklama zarureti hasıl olmuştur. Sultan Beyazıt’ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul’da bulunan camii, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkân, mesken, bostan, mera, arazi ve arsa vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan değerli bir kısmı ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü’l-Evkaf’a (Osmanlı devrinde yürüklükte olan vakıf kanunları) nazaran vakıf kurucusu yahut mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) yahut mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir

Bu bağlamda; 3. Selim devrinde üstte bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak muhakkak bir taban kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun müddet hizmet verilen bu binalar daha sonra fonksiyonunu kaybetmiştir. O periyotta yürürlükte olan Ahkamü’l-Evkaf’a nazaran vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir. (31.01.941 tarihli tapu ile İstanbul Belediyesi ismine tescil ve tespit edildiği ve 18 Teşrinievvel 939 tarih ve 22 sıra numaralı tapu kaydında evsafının ‘Müştemilatı malumeyi havi Topçu Kışlasından müfrez 29.079m2 mahal’ olduğu, İktisap Suretinde ‘Hazineye ilişkin işbu gayrimenkul Heyet-i Fenniye’nin 939/2017 sayılı haritasında dört kısma ifraz edilerek 1,3,4 parsel numaralı kısımlarının hazine uhdesine ipkasıyla müfrez 2 parsel numaralı mahallin bina kısmı elli bin liraya ve yeri parasız olarak belediyeye terki vekiller heyetinin 7/7/939 tarih ve 11445 numara ile karar altına alındığından tespiti yapılmıştır’ yazdığı

ve malikinin İstanbul Belediyesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu taşınmaz 3.8.939 tarih, 7 sıra numaralı (Cilt: 204 Sayfa:118) kayıttan ilgili kayıt ise Haziran 330 tarih ve 82 sıra numaralı (Cilt 3, Sayfa: 27) Osmanlıca Zabıt Kaydından revizyon görmüştür)

“SULTAN BEYAZIT HANI VELİ VAKFI’NA İLİŞKİN TAŞINMAZLARDAN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

“Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu’nun ilgili hususları uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na ilişkin taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş gayesi ve vazifesini yerine getirerek, idare ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıflar’ın haklarını korumaktadır. 2008 yılında yürülüğe giren 5737 sayılı vakıflar kanununun 30. Hususu ‘Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye , özel yönetimler, köy ve hukukî kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur’ (Kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu’ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan vakıflar “mazbut vakıf” olarak isimlendirilir. Mazbut Vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve yönetim edilerek vakıf sahibinin vakfiyesindeki kaideler doğrultusunda vakıfları yaşatmaya devam eder.) kararı yer almaktadır. Kanun kararı mucibince İstanbul özelinde ve Belediye Mülkleri ile hudutlu kalmaksızın Kule- i Taban Vakfına ilişkin Galata Kulesi, 3. Selim devrinde inşaa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı ismine Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı üzere İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz Vakıfları ismine tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vazifelerinden biri kendisine emanet edilen Vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan yapıtları koruyup ihya etmek ve bu esaslı mirası gelecek kuşaklara aktarmaktır”

Milliyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri slot siteleri kocaeli escort bursa escort
hacker sitesi hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar